[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/x/ - Settings

Name
Options
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1572456118372.jpg (17.63 KB, 474x93, Capture.JPG)

2d204 No.180

toto je inak dobry napad
vieme s tym nieco urobit?

d2f77 No.181

>>180
Neverím že aj iných ako mňa to trápi :D nice

4b811 No.182

>>180
>vieme s tym nieco urobit?
Vieme.

d2f77 No.183

>>182
Milujem ťa (ak si to bol ty čo máš moc nad tým čo tu je a bude)[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]