[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/x/ - Settings

Name
Options
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1569191073155.jpg (428.19 KB, 1200x1200, a1256656962_10.jpg)

5fb29 No.174

Zaslúži si podľa vás Blokal vlastný soundtrack? Ak áno, čo by ňom podľa vás malo byť?
https://ltssar.bandcamp.com/track/alokalwave

a692f No.178

nezasluzi
ale volaco by si mohol zlozit
kludne ti napisem text

t. anon poet

5fb29 No.179

>>178
neviem spievať, takže tak[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]