[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/pol/ - Politika

Name
Options
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1588262376255-0.jpg (80.1 KB, 750x563, 57029024_2316833115019199_….jpg)

File: 1588262376255-1.jpg (63.23 KB, 505x505, 481c73fc4cf47e27a013cf2fd2….jpg)

File: 1588262376255-2.jpg (39.5 KB, 464x620, 21616425_129733851100387_8….jpg)

 No.2199

Prečo tu ešte nie je obligátorne vlákno s politickými memes? Postnite to najlepšie čo máte (resp. to najlepšie čo ste pokradli z memestránok).

 No.2200

File: 1588262680742-0.jpg (30.72 KB, 640x459, 42044682_2274460822581392_….jpg)

File: 1588262680742-1.jpg (79.31 KB, 619x960, 43879666_545047812585631_5….jpg)

File: 1588262680742-2.jpg (32.63 KB, 700x544, 46364473_984919865029912_4….jpg)


 No.2204

File: 1588275950431.png (265.38 KB, 532x526, 10653645_10154594954485483….png)
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]