[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/pol/ - Politika

Name
Options
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1584997926391.png (122.53 KB, 600x413, a.png)

 No.1876

Chtěl bych tímto poděkovat výkonnému řediteli rasismu v ČR Romanu Prymulovi za uzavření hranic, zákazu vycházení bez podezřívavého výrazu vůči číňanům a povinnou tradicionalizaci českých žen. Vytvořil tímto konečné řešení koronavirové otázky a já už se nemusím bát, že nebude zjištěna existence naší rasy a českých boomerů.

 No.1877

File: 1585003328555.jpg (39.07 KB, 456x304, 1342734590409.jpg)
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]