[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/pol/ - Politika

Name
Options
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1583778432033.jpg (25.19 KB, 285x158, image.jpg)

 No.1800

 No.1803

>MM so Slovenskými titulkami
Nad týmto som dávnejšie rozmýšlal, ale s tým, že by som to celé s niekym nadaboval. Každopádne ďakujem Jano

 No.1806

Skvělé, prosím překládej dál. MM mě přivedlo na cestu světla. My ostatní to nyní můžeme začít šířit :)[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]