[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/pol/ - Politika

Name
Options
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1582662150992.png (121.11 KB, 509x691, okamura.png)

 No.1715

Zase ten Okamura! Jak jen předejdeme tomu, aby nadále posílal svá nenávistná fakta?

 No.1724

>>1715
Jsem proti rasismu

 No.1740

>>1715
Vázne som dufal že to je skutočné :([Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]