[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/int/ - International

Name
Options
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1559035383819.jpg (400.38 KB, 1000x1327, 1552317235842.jpg)

 No.56

Som tu prvý krát, musím povedať, že vyzerá to tu celkom ok len ti odkazy na frontpage neodkazujú na dosky.

Odkaz: blokal.eu/int/
Reálna adresa: blokal.eu/vichan/int/

Tak to máš pre všetky dosky. Inak pekný nápad s tou samomoderáciou.

 No.66

>Odkaz: blokal.eu/int/
>Reálna adresa: blokal.eu/vichan/int/
toto ma tiež spúšťa


 No.68

File: 1559195512427.jpg (33.78 KB, 960x464, 54462346_1032568540285283_….jpg)

>>56
fixed

>>66
myslim, ze on narazal na nieco ine (nefunkcne linky na uvodnej strane)
kazdopadne, toto, co myslis ty, ma tiez trochu stve. V blizkej dobe na to mrknem.

 No.93

File: 1563552690724.png (374.77 KB, 750x933, image0-20.png)

Muslime sind Kakerlaken. Meine Slavenfreunde.


 No.101

File: 1563619541745.jpg (65.02 KB, 720x539, 11755871_906285319432088_6….jpg)

>>93
genau
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]