[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/int/ - International

Name
Options
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1578347109662.jpg (82.68 KB, 606x1280, 141.jpg)

 No.556

1312

 No.557

File: 1578353741518.png (59.91 KB, 300x279, 1577919526908.png)

what did he mean by this


 No.558

File: 1578389863267.mp4 (889.94 KB, 1280x532, aladeen.mp4)

ale o co ide?


 No.559

ACAB kokoti…


 No.560

>>559
Jaktak


 No.561

>>559
ÁCHAB


 No.562

>>557
1312 means A.C.A.B.
🦇


 No.563

>>558
1312 Is A.C.A.B.


 No.564

>>559
Yeah 👊👊👊


 No.565

tpk mam s policajtami iba same dobre skusenosti :(

 No.566

>>565
Vždyť akorát zabíjí nevinné lidi a zvířata. Omezují nás atd. Jsou stejní jako obyčejní lupiči a crazy. Akorát že na to mají povolení od tzv státu. 1312 No.567

File: 1578565645496.gif (3.58 MB, 426x236, ezgif_2305234981.gif)
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]