[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/int/ - International

Name
Options
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1571988604338.jpg (32.71 KB, 540x960, nasrat.jpg)

 No.383

víte co mi Všichni můžete! ale pokud zavoláte, určitě se nějakej chlápek místo pěkný kočky ozve! PS.: to máš za to, že tvoje číslo koluje jako SPAM seznamka do řady e-mail schránek - nemáš svůj telefon dávat KDE JAKÝMU KOKOTOVI!

 No.385

File: 1571991834472.mp4 (889.94 KB, 1280x532, aladeen.mp4)

ale o co ide?


 No.386

>>385
Ste Aladin na HIV


 No.387

neironicky mam chut tam zavolat
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]