[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/b/ - Bordel

Name
Options
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1585918472704.jpg (50.91 KB, 960x540, 92099523_2884835271607799_….jpg)

 No.3602

v TV budu pocas karanteny pustat reprizy prvej a druhej serie "Mama, ozen ma"

neironicky mam chut si to kuknut a zaspominat na tie roky, ked sme na intraku vsetci hromadne sedeli prijednom kompe a dostavali z tej relacie take zachvaty krcivosti, ktore boli do tej doby povazovane za ludsky nemozne


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]