[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/b/ - Bordel

Name
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1580761576576.jpg (167.69 KB, 709x709, zmijovka dla anona.jpg)

 No.3372

Dobri den Česke i Slovenske anony!
Tutaj anon horolezec z Polski. Wiecie gdzie mogę kupić wełnianą czapkę "zmijovkę" w okolicy Českego Tesina albo Namestova?
Ewentualnie jak zamówić przez internet z wysyłką do Polski albo odbiorem niedaleko granicy?
Hezky den!

 No.3373

>>3372
Prepáč anon, neviem. Pošukaj ju na googli pod menom "hadovka" + "čepice" a což znajdeš, kde ju môžeš zamoviť.

Veľa šťastia

 No.3375

zdravy arijsky jedinec nenosi capicu!

 No.3376

>>3375
Presne. Nosí poväčšinou turban, kedže arijci sú z Indie (:

 No.3377

File: 1580828418776.jpg (26.77 KB, 372x397, download (1).jpg)

>>3372
hodně štěstí ![Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]