[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/b/ - Bordel

Name
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1579029656175.png (109.56 KB, 500x500, hlava temp.png)

 No.3284

NEJDE ALOKÁL!

 No.3285

>>3284
Za to iste môže Kiska!!!!

 No.3286

>>3285
Toto je život!!

 No.3287

File: 1579033171280.png (1.85 MB, 1560x891, bvc_kiska.png)

>>3285
Toto jsou skutky LENivců!

 No.3306

File: 1579041822801.png (331.23 KB, 750x750, F.png)

Alokál už ale zase jde, tak na viděnou, příchodníci.

 No.3327

>>3287
template poprosím[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]