[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]

/b/ - Bordel

Name
Comment
File
Embed
Password
(For file deletion.)

File: 1576148904799.jpg (196.97 KB, 825x915, tempsnip.jpg)

 No.3113

ktory z vas to bol?

 No.3114

>>3113
zlá stránka kámo, alokal je inde

 No.3115

>>3114
neojebávaj genič

 No.3116

>>3115
Naozaj. Fekál, zoofilia, transky, nekro, pedo, gerio a iné hovná, všetky fungujú tam.
Tu je civilizovanejšia spoločnosť.

 No.3117

File: 1576153462434.jpg (130.82 KB, 960x720, 1359379252642.jpg)


 No.3118

>Mělo to být vánoční potěšení pro nejmenší.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ domov ] [ b / # ] [ pol / # ] [ p / # ] [ int / # ] [ x / # ] [ gp / # ] [ kuko ]